Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Burmistrz

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Andrzej Podgórski Burmistrz 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Burmistrz
Telefon
846612122
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

Burmistrz przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach obywateli oraz w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 8.00 – 15.15. 

Telefon kom. 609234252

Obowiązki

 

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1)    ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,

2)    ustalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu,

3)    powoływanie i odwoływanie Zastępcy,

4)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

6)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

7)    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8)    informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania gminnych środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania,

9)    realizacja budżetu Gminy,

10)    przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich wykonania,

11)    przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie uchwał podejmowanych przez Radę oraz podlegających temu trybowi własnych zarządzeń,

12)    realizacja polityki kadrowej,

13)    sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,

14)    podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,

15)    przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji,

16)    reprezentowanie gminy względem spółek handlowych z udziałem Gminy Tyszowce,

17)    reprezentowanie gminy w funkcjach komunalnego właściciela lokali mieszkalnych,

18)    określanie zasad gospodarowania mieniem komunalnym,

19)    sprawy wojskowe i ochrony przeciwpożarowej,

20)    sprawy z zakresu inwestycji i remontów,

21)    sprawy z zakresu ładu i porządku publicznego,

22)    sprawy z zakresu ochrony życia i mienia mieszkańców,

23)    udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,

24)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza w przepisach szczególnych.