Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Tyszowcach (ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, tel: (0-84) 66-19-302, fax: (0-84) 66-12-129, email: tyszowce@tyszowce.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Tyszowcach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Garbula, e-mail: bsg@tyszowce.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 66 12 121. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy 3 Maja 8.
Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków. Po obu stronach podjazdu jest zamontowana balustrada. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku, jak również toaleta. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na posesji znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępny jest domofon jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami


OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYSZOWCACH

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Kancelarii Urzędu znajdującej się na parterze budynku ul. 3 Maja 8.
W pierwszej kolejności pracownik Kancelarii przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.
Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do Kancelarii w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
W Kancelarii są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.


OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Urząd Miejski w Tyszowcach nie dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym oraz Aplikacją do komunikacji w
języku migowym.
W związku z powyższym, zapewnienie obsługi osoby uprawnionej będzie przebiegało zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn.zm.) .


e-mail: tyszowce@tyszowce.pl
Kontakt z Kancelarią Urzędu Miejskiego

- nr tel.: (84) 6612121 ; (84) 661 93 02 ;
(84) 661 93 15.; fax: (84) 6612129.

10. Informacje dodatkowe